Ένωση Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου

Η Ε.Μ.Κ.Η. είναι οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με μέλη κτηνοτρόφους που εκτρέφουν αυτόχθονες φυλές αγροτικών ζώων αξιοποιώντας τους βοσκότοπους της ορεινής ζώνης της Ηπείρου για ορισμένη τουλάχιστον περίοδο του έτους. Οι ποιμενικές εκτροφές βρίσκονται σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές στις οποίες η κτηνοτροφία είναι πολύ συχνά η μοναδική γεωργική δραστηριότητα και επομένως συνεισφέρει καθοριστικά στην οικονομία των περιοχών.

 

Σκοπός της Ένωσης είναι η ανάληψη δράσεων που στοχεύουν:

1.   Στη διατήρηση της κτηνοτροφίας της ορεινής ζώνης και την εξύψωση του βιοτικού επιπέδου των μελών της.

2.   Στη διατήρηση και αξιοποίηση των αυτοχθόνων φυλών, την προώθηση των ποιοτικών προϊόντων και τη διατήρηση του περιβάλλοντος.

3.      Στη συνεργασία με τοπικούς, εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς.

4. Στην εφαρμογή κατάλληλων εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων και την ανάληψη καινοτόμων δράσεων στην ποιμενική κτηνοτροφία για τη βελτίωση της οργάνωσης της εργασίας και της ελκυστικότητας του επαγγέλματος.

 

In English

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Ένωση Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου καλεί τα μέλη της καθώς και τους Γεωπόνους-ζωοτέχνες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική επίσκεψη που θα πραγματοποιηθεί το Σεπτέμβριο του 2018 στα πλαίσια του ERASMUS+ στη Γαλλία, να καταθέσουν αίτηση έως 28 Φεβρουαρίου 2018 στα γραφεία της Ε.Μ.Κ.Η. ή με FAX στο 2651311476.
Διευκρινίζεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση τα κριτήρια επιλογής που περιγράφονται στο Έντυπο Υποβολής Αίτησης (πεδίο F. Προφίλ συμμετεχόντων).

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ
Η Ένωση Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου (Ε.Μ.Κ.Η.) στα πλαίσια της εφαρμογής της Δράσης 10.2.1, «Γενετικοί Πόροι στην κτηνοτροφία», του Υπομέτρου 10.2, Μέτρο 10, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 προκηρύσσει την κάτωθι θέση:
1. Ένας (1) Τεχνικός Σύμβουλος με εξειδίκευση σε θέματα διαχείρισης γενετικών ζωικών πόρων. Απαιτείται Διδακτορικό ή Master στη Γενετική Βελτίωση ή στη Ζωοτεχνία ή στη Ζωική Παραγωγή γενικότερα.

Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε προγράμματα γενετικής βελτίωσης. Τα προσόντα και τα καθήκοντα της ανωτέρω θέσης καθορίζονται σύμφωνα με την Εγκύκλιο με Αρ.Πρωτ. 270/39407/06-04-2017 (ΑΔΑ: 6ΤΖΤ4653ΠΓ-1ΚΨ) του τμήματος Γενετικής Βελτίωσης Αγροτικών Ζώων και Διατήρησης-Διάδοσης Σπανίων Φυλών του Υ.Π.Α.Α.Τ.

Κατάθεση βιογραφικών στα γραφεία της Ε.Μ.Κ.Η., Χαριλάου Τρικούπη 38, 3ος όροφος. Τηλ. 2651311476. Ώρες 9:00-14:00 π.μ. ή αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση metakinoymenoi@gmail.com

Καταληκτική ημερομηνία Τετάρτη 18-12-2017 και ώρα 14:00 π.μ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Ένωση Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου (Ε.Μ.Κ.Η.) στα πλαίσια της εφαρμογής της Δράσης 10.2.1, «Γενετικοί Πόροι στην κτηνοτροφία», του Υπομέτρου 10.2, Μέτρο 10, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και σύμφωνα με την Εγκύκλιο με Αρ.Πρωτ. 270/39407/06-04-2017 (ΑΔΑ: 6ΤΖΤ4653ΠΓ-1ΚΨ) του τμήματος Γενετικής Βελτίωσης Αγροτικών Ζώων και Διατήρησης-Διάδοσης Σπανίων Φυλών του Υ.Π.Α.Α.Τ., προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή προσφοράς για την προμήθεια λογισμικού προγράμματος Η/Υ τήρησηςστοιχείων γενεαλογίας και ελέγχου αποδόσεων.
Προδιαγραφές:
1) κεντρικής διαχείρισης από κεντρικό εξυπηρετητή (Server) υψηλών επιδόσεων, συνεχής λειτουργίας (non stop), με δυνατότητες διαχείρισης και υποστήριξης μεγάλων τοπικών δικτύων και εξωτερικών δικτύων υψηλής ασφάλειας (extranet)(όταν κριθεί απαραίτητο), εφαρμογών ασφάλειας των δεδομένων, αποθήκευσης αντιγράφων ασφαλείας, επέκτασης κ.λ.π.
2) απομακρυσμένη προσβασιμότητα με διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης και ασφάλειας χρηστών και διαχειριστών.
3) θα πρέπει να έχει δυνατότητα καταχώρησης και επεξεργασίας άμεσα ή έμμεσα των παρακάτω στοιχείων ανά περίπτωση:
• Στοιχεία γενεαλογίας
• Στοιχεία αναπαραγωγής (π.χ. Οχεία, ημ/νία οχείας, φυσική οχεία ή τεχνητής σπερματέγχυσης., πατέρας, προβλεπόμενη ημ/νία τοκετού, ημ/νία τοκετού κλπ.)
• Στοιχεία γονοτυπήσεων
• Στοιχεία γενικών μεταβολών (απομακρύνσεις τοκετοί κ.λ.π.)
• Ιστορικά στοιχεία των μονάδων σχετικά με τα παραπάνω, και απογραφικά στοιχεία
• Στοιχεία γαλακτοπαραγωγής και ποιότητας του γάλακτος
• Στοιχεία ανάπτυξης των ζώων (π.χ. ΖΒ σε συγκεκριμένες ηλικίες κλπ.)
• Στοιχείων κρεοπαραγωγής των ζώων (Βάρος σφαγής, Απόδοση σφαγίου, Ποσοστό ευγενών τεμαχίων, Ποιότητας κρέατος κλπ.)
• Στοιχεία μορφομετρίας των ζώων (π.χ. διαστάσεις συγκεκριμένων σωματομετρήσεων) με δυνατότητα καταχώρησης ψηφιακών φωτογραφιών και αυτόματης μεταφοράς δεδομένων σωματομετρήσεων από κατάλληλο πρόγραμμα ανάλυσης ψηφιακής απεικόνισης σωματομετρήσεων.
Όλα τα παραπάνω δύναται να λειτουργούν σε δομή ξεχωριστών ρουτινών που μπορούν να δουλεύουν ταυτόχρονα και ανεξάρτητα με ταυτόχρονη αυτόματη ενημέρωση της βάσης.
Οι παραπάνω ρουτίνες είναι:
• Καταχώρηση των ζώων
• Καταγραφή ελέγχου των αποδόσεων (ύψος γαλακτοπαραγωγής, ποιότητας γάλακτος., Ζ.Β. σε διάφορες ηλικίες, στοιχεία σωματομετρήσεων, βάρος σφαγίου, απόδοση σφαγίου κλπ).
• Αναπαραγωγή και στοιχεία αναπαραγωγής.
• Καταχώρηση ατομικών σωματομετρήσεων και ψηφιακής απεικόνισης τους ζώου.
• Γενετική Αξιολόγηση των ζώων.
• Παραγωγή αναφορών για όλα τα παραπάνω γενική διαχείριση της αγέλης και στατιστικά.
Η βάση δεδομένων θα πρέπει να διαθέτει πλέον των παραπάνω:
α) Ασφαλείς εσωτερικούς ελέγχους εγκυρότητας των εισερχομένων στοιχείων.
β) Δικτυακή λειτουργία και γενικά απομακρυσμένη λειτουργία όπου υπάρχει η δυνατότητα και η ανάγκη.
γ) Σύγχρονους τρόπους μαζικής εισαγωγής δεδομένων για την εισαγωγή ιστορικών στοιχείων που αφορούν τις μονάδες και συνέχεια της πληροφορίας στο χρόνο
δ) Σύνδεση με εξωτερικές εφαρμογές (όπως βάσεις δεδομένων για δημιουργία επιπλέον πληροφορίας και στατιστικών σε κάθε πιθανή ζήτηση και λογιστικών εφαρμογών) τόσο για την εισαγωγή δεδομένων όσο και για την εξαγωγή της πληροφορίας σε Τρίτη εφαρμογή ή άμεση αποστολή με χρήση νέων τεχνολογιών σε πιθανή ζήτηση. Επιπλέον υποστηρίζει αυτόματη ηλεκτρονική εισαγωγή δεδομένων τοπική ή απομακρυσμένη με την υποστήριξη πάντα του κατάλληλου περιφερειακού εξοπλισμού.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πενήντα εφτά ευρώ και είκοσι λεπτών (4.057,20 €) για διάρκεια υλοποίησης από 01/01/2018 έως 14/04/2020.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά ή με αποστολή μέσω ταχυμεταφοράς στα γραφεία της Ε.Μ.Κ.Η., Χαριλάου Τρικούπη 38, 3ος όροφος, τκ 45332. Τηλ. 2651311476. Ώρες 9:00-14:00 π.μ.
Η επιλογή θα γίνεται με βάση την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομικής άποψης βάσει τιμής ανά ζώο.
Καταληκτική ημερομηνία Τετάρτη 27-12-2017 και ώρα 14:00 π.μ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ανακοίνωση 18/4/2019
Η Ένωση Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ένα (1) άτομο ΠΕ Κτηνιατρικού για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο: “Joint development of innovative processes and Products based on local dairy and meat tradition pertaining to ruminant farming and relevant agri-foodsectors” και με ακρωνύμιο MeDInno, το οποίο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Συνεργασίας «Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020».
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την σχετική ανακοίνωση εδω

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ανακοίνωση 15/5/2019
Η Ένωση Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός ατόμου ΠΕ Κτηνιατρικού για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο: “Joint development of innovative processes and Products based on local dairy and meat tradition pertaining to ruminant farming and relevant agri-foodsectors” και με ακρωνύμιο MeDInno
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την σχετική ανακοίνωση εδω

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ανακοίνωση 15/7/2019
Η Ένωση Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός ατόμου ΠΕ Γεωπονικού για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο: “Joint development of innovative processes and Products based on local dairy and meat tradition pertaining to ruminant farming and relevant agri-foodsectors” και με ακρωνύμιο MeDInno
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την σχετική ανακοίνωση εδω